Het zonnepark

Coöperatie ZieDeZonSchijnt (ZDZS) en duurzaam energiebedrijf Pure Energie hebben een plan voor een zonnepark naast Windpark Bijvanck, in het gebied tussen Angerlo en Loil (gemeente Zevenaar). We noemen het zonnepark daarom Zonnepark Bijvanck.

De locatie

De locatie van het zonnepark is het gebied onder en direct ten noorden van de twee oostelijke windmolens van Windpark Bijvanck. De Didamse Wetering begrenst het plangebied aan de zuidkant en de Angerlose wetering is de grens aan de noordkant. Aan de noord- en westkant loopt het plangebied in de richting van de Ganzepoelweg, maar er blijft ruime afstand tussen het zonnepark en de Ganzepoelweg. Op onderstaande plattegrond staat de locatie aangegeven (tekst loopt door onder de afbeelding). Het geel gemarkeerde gebied op de plattegrond is het plangebied van Zonnepark Bijvanck. De groene met zwarte stippen zijn de drie oostelijke windmolens van Windpark Bijvanck.
Klik hier voor de locatie op Google Maps

Situatieschets zonnepark Bijvanck
Situatieschets zonnepark Bijvanck

Omvang en opbrengst Zonnepark Bijvanck

Het totale plangebied is 23 hectare groot. Conform de gedragscode Zon op Land van branchevereniging Holland Solar laten we minimaal 25 procent van dit gebied onbedekt. Dat wordt dus niet bebouwd met zonnepanelen. Dat betekent dat er maximaal 17 hectare aan zonnepanelen komt en zeer waarschijnlijk nog iets minder. Een zonnepark van deze omvang wekt naar verwachting circa 17 miljoen kilowattuur (kWh) per jaar op. In de gehele gemeente Zevenaar werd in 2019 ruim 217 miljoen kWh verbruikt. Het beoogde zonnepark kan dus naar verwachting bijna 8 procent van het huidige elektriciteitsverbruik in de gemeente duurzaam opwekken.

Wens van omwonenden: in de stijl van coulisselandschap

Onder andere via de coöperatie en de werkgroep die is opgericht is met omwonenden overlegd over het landschappelijk inpassingsplan: hoe komt het zonnepark eruit te zien? Zo hebben omwonenden een grote stem in hoe het zonnepark wordt ingepast en ingericht. De uitkomst is dat het zonnepark wordt ingericht in de stijl van het coulisselandschap. Omwonenden gaven aan dat ze graag willen dat er iets wordt teruggebracht van dit type landschap zoals dat vroeger in dit gebied veel voorkwam. Ook vroegen zij aandacht voor de biodiversiteit. De gemeente Zevenaar heeft ook aandachtspunten meegegeven op het gebied van landschap en biodiversiteit. Hoe het zonnepark wordt ingericht, staat op onderstaande plattegrond uit het landschappelijk inpassingsplan. Een uitgebreidere toelichting op het plan leest u in dit nieuwsbericht. Onder de plattegrond ziet u ook een aantal visualisaties van het zonnepark. (tekst loopt door onder de plattegrond en de visualisaties)

2021 07 19 plattegrond ZP Bijvanck highres

Samenwerking ZDZS en Pure Energie: 50 procent lokaal eigendom

Coöperatie ZieDeZonSchijnt (ZDZS) is een coöperatie, opgericht door omwonenden van het zonnepark. Pure Energie is een duurzaam energiebedrijf dat al 25 jaar eigen windmolens en zonneparken ontwikkelt, realiseert en beheert. ZDZS en Pure Energie hebben een samenwerkingsovereenkomst (SOK) getekend. Daardoor heeft Zonnepark Bijvanck twee initiatiefnemers: coöperatie ZDZS en Pure Energie.

De insteek van de samenwerking is dat ZDZS en Pure Energie op gelijkwaardige basis samenwerken. Dat betekent dat we de investeringen en inkomsten gelijk verdelen en gezamenlijk besluiten nemen over het zonnepark. Zo wordt 50 procent van het zonnepark eigendom van de omgeving doordat omwonenden via de coöperatie kunnen mee-investeren in het zonnepark. Hiermee voldoet Zonnepark Bijvanck volledig aan het streven naar 50 procent lokaal eigendom in wind- en zonprojecten op land zoals opgenomen in het landelijke Klimaatakkoord.

Via ZDZS kunnen omwonenden mee-investeren in het zonnepark en zo voordeel hebben van het zonnepark. U kunt contact opnemen met ZDZS via Dirk de Jong en Jan Jaap Tiemersma. Zij zijn te bereiken via info@ziedezonschijnt.nl.

Een van grootste projecten van cable pooling

Een voordeel van het zonnepark op deze locatie is dat het zonnepark kan worden aangesloten op de netaansluiting van het windpark. Dit heet cable pooling: een wind- en zonnepark op dezelfde kabel van de netaansluiting. Dat betekent dat er niet veel nieuwe elektriciteitskabels hoeven worden aangelegd. Daarmee wordt meer duurzame elektriciteit opgewekt zonder extra grote infrastructuur. Dat is efficiënter en draagt eraan bij dat de energietransitie betaalbaar blijft. De combinatie van de vier windmolens en dit zonnepark is voor zover bekend een van de grootste projecten op het gebied van cable pooling in Nederland.

Windmolens en een zonnepark vullen elkaar goed aan. Als het waait, schijnt vaak de zon niet en andersom. Dat zorgt ervoor dat windmolens en een zonnepark elkaar goed aanvullen en een netaansluiting kunnen delen. Het komt zelden voor dat windmolens en een zonnepark op hetzelfde moment meer elektriciteit produceren dan de elektriciteitskabels aankunnen en daarom kunnen ze een netaansluiting delen.

Voorkeursgebied van gemeente Zevenaar

De gemeente Zevenaar heeft een toets- en afwegingskader grootschalige duurzame energieopwekking (zon en wind) ‘Energietransitie vraagt om ruimte’ vastgesteld. Daarin staat welke eisen en voorwaarden de gemeente stelt aan zonneparken. In dit beleidskader is het gebied van Zonnepark Bijvanck aangemerkt als voorkeursgebied. De gemeente werkt met verschillende voorkeursgebieden. Een plattegrond met de voorkeursgebieden staat op pagina 10 van het toets- en afwegingskader, klik daarvoor hier. Clustering van duurzame energieprojecten is een criterium om een gebied tot voorkeursgebied aan te merken. Daarover staat het volgende in het toets- en afwegingskader:

“Daarnaast wordt als voorkeursgebied ook aangemerkt de gebieden waar al sprake is van een bestaande dan wel in ontwikkeling zijnde grootschalige energievoorziening. Dus uitbreiding van een

bestaande windturbineopstelling of zonnepark, al dan niet gelegen op de grens met de buurgemeenten. Hierbij gaan we uit van clustering. Er is een voorkeur voor enkele grote locaties in gebieden waar dit verhoudingsgewijs goed past.”