Hier vindt u de veelgestelde vragen over het zonnepark. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@zonneparkbijvanck.nl

Over Zonnepark Bijvanck

Wie zijn de initiatiefnemers van Zonnepark Bijvanck?

Dat zijn coöperatie ZieDeZonSchijnt (ZDZS), een coöperatie opgericht door omwonenden van het zonnepark, en Pure Energie, een duurzaam energiebedrijf dat al 25 jaar eigen windmolens en zonneparken ontwikkelt, realiseert en beheert. Lees hier meer over ZDZS en Pure Energie en hun samenwerking.

Hoe groot wordt het zonnepark Bijvanck en waar komt het?

De locatie van het zonnepark is het gebied onder en direct ten noorden van de twee oostelijke windmolens van Windpark Bijvanck. Dit is in het gebied tussen de plaatsen Angerlo en Loil (in de gemeente Zevenaar). De Didamse Wetering begrenst het plangebied aan de zuidkant en de Angerlose wetering is de grens aan de noordkant. Aan de noord- en westkant loopt het plangebied in de richting van de Ganzepoelweg, maar er blijft ruime afstand tussen het zonnepark en de Ganzepoelweg.

Op onderstaande plattegrond staat de locatie aangegeven. Het geel gemarkeerde gebied op de plattegrond is het plangebied van Zonnepark Bijvanck. De groene met zwarte stippen zijn de drie oostelijke windmolens van Windpark Bijvanck. De beoogde omvang van het zonnepark is 23 hectare groot. Minimaal 25 procent van het gebied wordt gebruikt voor landschappelijke inpassing en ecologische maatregelen waardoor er netto maximaal 17 hectare aan zonnepanelen komt.


Situatieschets zonnepark Bijvanck

 

Hoeveel elektriciteit wekt dit zonnepark op?

Het totale plangebied is 23 hectare groot. Conform de gedragscode Zon op Land van branchevereniging Holland Solar laten we minimaal 25 procent van dit gebied onbedekt. Dat wordt dus niet bebouwd met zonnepanelen. Dat betekent dat er maximaal 17 hectare aan zonnepanelen komt en zeer waarschijnlijk nog iets minder. Een zonnepark van deze omvang wekt naar verwachting circa 17 miljoen kilowattuur (kWh) per jaar op. In de gehele gemeente Zevenaar werd in 2019 ruim 217 miljoen kWh verbruikt. Het beoogde zonnepark kan dus naar verwachting bijna 8 procent van het huidige elektriciteitsverbruik in de gemeente duurzaam opwekken.

Wordt het zonnepark landschappelijk ingepast?

Ja, het zonnepark wordt landschappelijk ingepast. In samenspraak met de werkgroep is een landschappelijk inpassingsplan opgesteld: hoe komt het zonnepark eruit te zien en hoe wordt rekening gehouden met het landschap en de natuur? Omwonenden in de werkgroep gaven aan dat ze graag willen dat er iets wordt teruggebracht van het coulisselandschap zoals dat vroeger in dit gebied veel voorkwam. Ook vroegen zij aandacht voor de biodiversiteit. De gemeente Zevenaar heeft ook aandachtspunten meegegeven op het gebied van landschap en biodiversiteit. Welke maatregelen exact worden genomen op het gebied van landschap en natuur, leest u in dit nieuwsbericht

Hoe zichtbaar wordt het zonnepark? Hoe hoog worden de zonnepanelen?

De zonnepanelen komen op het hoogste punt maximaal twee meter boven het maaiveld uit. Verder neemt de landschappelijke inpassing het zicht op het zonnepark voor een groot deel weg. Meer daarover, inclusief visualisaties van het zonnepark, leest u in dit nieuwsbericht

Worden de zonnepanelen aan het eind van hun levensduur opgeruimd?

Ja, we zorgen ervoor dat de zonnepanelen aan het eind van hun levensduur worden opgeruimd. We gaan ervan uit dat het zonnepark 25 tot 30 jaar geëxploiteerd kan worden. Wij zijn er dan ook verantwoordelijk voor dat deze weer worden verwijderd indien het zonnepark niet meer wordt geëxploiteerd.

Aan welke regels moet een zonnepark voldoen?

Om het zonnepark te kunnen bouwen, moeten wij een omgevingsvergunning krijgen. Deze vragen wij aan bij de gemeente Zevenaar, omdat de locatie zich in de gemeente Zevenaar bevindt. In deze vergunning worden de eisen en voorwaarden voor het zonnepark opgenomen. Daarin gaat het bijvoorbeeld over de veiligheid, flora en fauna, rekening houden met archeologische waarden, beperken of voorkomen van hinder voor de omgeving en landschappelijke inpassing.

Wat is de planning?

Het is lastig om daar op dit moment precieze details over te geven. Via onze nieuwsbrief en deze website houden we u op de hoogte van de stand van zaken en de voortgang.

Wat is de procedure?

Wij hebben een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente Zevenaar waarmee wij op de locatie van het zonnepark tijdelijk kunnen afwijken van het huidige bestemmingsplan. Deze vergunning is tijdelijk verleend (voor een periode van 25 jaar). Als het zonnepark na de exploitatietermijn weer wordt verwijderd, geldt voor die locatie dan weer de oorspronkelijke bestemming.

Over participatie

Kan ik betrokken zijn bij dit zonnepark?

Ja, dat kan. We hebben ervoor gekozen in een zo vroeg mogelijk stadium bekend te maken dat wij dit idee voor een zonnepark hebben. Uiteindelijk hebben wij een omgevingsvergunning nodig om het zonnepark te kunnen realiseren en deze vergunning is in september 2021 definitief verleend. Het plan waarvoor een vergunning is aangevraagd, is mede ontstaan dankzij een werkgroep van omwonenden. Via deze werkgroep hebben omwonenden veel invloed gehad op bijvoorbeeld het landschappelijk inpassingsplan. Wie betrokken wil zijn bij de verdere uitwerking van het zonnepark, kan zich altijd bij ons melden via info@zonneparkbijvanck.nl.

Hoe blijf ik op de hoogte?

We proberen deze website zo actueel en volledig mogelijk te houden, zodat iedereen die wil op de hoogte kan blijven. Daarnaast versturen wij nieuwsbrieven over de ontwikkelingen rond ons idee. U kunt zich via deze website aanmelden voor de nieuwsbrief. U kunt zich altijd weer uitschrijven voor deze nieuwsbrief.

Mocht u informatie missen of vragen hebben, dan kunt u ook contact met ons opnemen via info@zonneparkbijvanck.nl.  

Is er een vast contactpersoon bij de initiatiefnemers?

Ja, die is er. Voor vragen of opmerkingen over het zonnepark kunt u altijd contact opnemen met Matthijs Oppenhuizen, omgevingsmanager bij Pure Energie. Hij is bereikbaar via info@zonneparkbijvanck.nl of telefoonnummer 053-4341200.

Als u geïnteresseerd bent in mee-investeren in het zonnepark via coöperatie ZieDeZonSchijnt, dan kunt u contact opnemen met bestuursleden Dirk de Jong en Jan Jaap Tiemersma via info@ziedezonschijnt.nl

Is er ook ruimte voor financiële participatie in het zonnepark?

Ja, die ruimte is er. Energiecoöperatie ZieDeZonSchijnt (ZDZS) is mede-eigenaar van 50 procent van het zonnepark. Via de coöperatie kunnen inwoners mee-investeren in het zonnepark. Hoe dit precies kan, wordt de komende tijd concreter vormgegeven door ZDZS. Zodra hier meer duidelijk over is, melden we dat via onze nieuwsbrief. Ook de coöperatie informeert u later over de mogelijkheden voor deelname en verdere opbouw van de coöperatie.

U kunt al wel contact opnemen met ZDZS via Dirk de Jong en Jan Jaap Tiemersma. Zij zijn te bereiken via info@ziedezonschijnt.nl.

Over zonne-energie

Wat is een zonnepark?

Een zonnepark is een stuk grond met daarop zonnepanelen die elektriciteit opwekken. De grootte van een zonnepark kan variëren: van één tot meer dan honderd hectare. De zonnepanelen worden geplaatst op een ‘tafel’ (stellage) en worden, omwille van de hoogste zonopbrengst, vaak op het zuiden georiënteerd. Daarnaast komen er steeds meer zogeheten oost-west-opstellingen waarbij de zonnepanelen meer gericht worden op de ochtend- en avondzon. De zonnepanelen leveren stroom die via een omvormer en transformator wordt afgegeven aan het elektriciteitsnet. De energieleverancier levert vervolgens deze écht groene stroom aan particulieren en bedrijven.

Levert een zonnepark wel genoeg elektriciteit op?

De opbrengst van zonnepanelen is de laatste jaren flink gestegen. Zonnepanelen kunnen steeds beter de energie van de zon om zetten in elektriciteit. Een vuistregel is dat een hectare met zonnepanelen ongeveer één tot 1,3 miljoen kWh per jaar opwekt (de precieze opbrengst hangt af van het vermogen van de panelen). Eén tot 1,3 miljoen kWh is evenveel als circa 400 á 520 huishoudens per jaar gemiddeld gebruiken.

Kan zonlicht reflecteren op de zonnepanelen en hierdoor zorgen voor een hinderlijke schittering?

De huidige zonnepanelen hebben een speciale coating die ervoor zorgt dat er zo min mogelijk licht wordt gereflecteerd door de zonnepanelen. Dat gedeelte dat nog wel weerkaatst wordt, is minimaal en treedt slechts op bij een bepaalde hoek ten opzichte van de zonnepanelen. De tijd dat de zon onder deze hoek op de zonnepanelen schijnt, is zeer gering.

Daarnaast kan landschappelijke inpassing zoals een haag rondom het zonnepark voorkomen dat eventuele lichtschittering voor hinder in de omgeving kan zorgen.

Hoe zit het met geluidsoverlast?

Een zonnepark produceert nagenoeg geen geluid. De zonnepanelen zelf doen hun werk geruisloos. De omvormers die de gelijkstroom van de zonnepanelen omvormen naar wisselstroom voor op het elektriciteitsnet zijn verkrijgbaar zonder ventilatoren. De transformator die nodig is bij een zonnepark produceert een lichte zoem zodra midden op de dag de zon op het felst schijnt, maar dit valt al snel weg tegen achtergrondgeluiden in de omgeving. Gezien de afstand tussen het beoogde zonnepark en woningen in de omgeving verwachten wij dat omwonenden bij hun huis het zonnepark niet kunnen horen.

Waarom niet alleen zonnepanelen op dak?

Wij ontwikkelen en bouwen al meer dan 25 jaar duurzame energieprojecten, waaronder zonneprojecten. Veelal zijn deze op daken geplaatst, maar Nederland staat voor een grote opgave als het gaat om halen van onze doelstellingen voor verduurzaming van de energievoorziening. Willen wij deze doelen halen, dan moet alle verschillende manieren van duurzame energie worden toegepast. Zowel naar windmolens, geothermie, biomassa, zonnepanelen op daken als naar zonnepanelen op velden. Ook is niet elk (bedrijfs)dak zonder meer geschikt voor zonnepanelen. Zo is een belangrijk aandachtspunt of de constructie het extra gewicht van de zonnepanelen wel kan dragen.

 

Is het niet zonde om goede landbouwgrond vol te leggen met zonnepanelen?

Wij beseffen dat er verschillende meningen zijn over het gebruik van landbouwgrond voor een zonnepark. Toch vinden wij het verantwoord om een plan te maken voor dit zonnepark. Wij zijn ervan overtuigd dat het gebruik van landbouwgrond voor zonneparken niet te vermijden is als we als Nederland willen zorgen dat we onze duurzaamheidsdoelstellingen halen. De transitie naar een duurzame energievoorziening vraagt veel ruimte en zal het Nederlandse landschap op veel plekken veranderen. Ook zullen bepaalde stukken grond anders worden benut dan voorheen. De betreffende grondeigenaren zijn bereid hieraan mee te werken en daarom zijn wij tot de conclusie gekomen dat het verantwoord is dit plan te maken. Wel beseffen wij dat hier anders over kan worden gedacht en zijn altijd bereid hierover het gesprek aan te gaan.

Branchevereniging HollandSolar meldt overigens op basis van meerdere wetenschappelijke bronnen dat voor het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen minder dan een half procent van de landbouwgrond wordt gebruikt voor zonneparken. Daarmee komt de voedselproductie niet in gevaar. Naast zonneparken op landbouwgrond wordt namelijk ook ingezet op zonnepanelen op daken.

Is er nagedacht over invloed op planten en dieren?

De invloed van een zonnepark op de planten en dieren in de omgeving is sterk afhankelijk van het huidige gebruik van de grond. Als bijvoorbeeld een weiland verandert in een zonnepark en dit wordt ingepast met bloemrijke randen en beplanting komt er meer ruimte voor planten en dieren die niet gedijen in een weiland met alleen één grassoort. De biodiversiteit kan door de komst van een zonnepark toenemen, mits er aandacht wordt geschonken aan het plaatsen van landschappelijke en natuurlijke elementen. Wij willen daar bij het ontwerp van dit zonnepark rekening mee proberen te houden. Als u daar suggesties voor hebt, horen wij dat graag. Daarnaast moet het plan voor het zonnepark ook worden getoetst aan de Wet natuurbescherming. Deze wet waakt ervoor dat de impact op de natuur beperkt is.