Hier vindt u de veelgestelde vragen over het zonnepark. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@zonneparkbijvanck.nl

Over Zonnepark Bijvanck

Wie is de initiatiefnemer van zonnepark Bijvanck?

Dat is duurzaam energiebedrijf Pure Energie. Het idee voor dit zonnepark vloeit voort uit Windpark Bijvanck. Pure Energie realiseert deze vier windmolens. Hierdoor hebben wij contact met de betreffende eigenaar van de gronden waar windmolens komen. Deze grondeigenaar staat ook open voor een zonnepark. Al 25 jaar ontwikkelt, realiseert en beheert Pure Energie windmolens en zonneparken. Particulieren en bedrijven kunnen klant worden van Pure Energie en hiermee de groene stroom van deze windmolens en zonneparken afnemen. Pure Energie levert gegarandeerd alleen de stroom die het zelf opwekt met de eigen windmolens en zonneparken. Hierdoor is Pure Energie al jaren achter elkaar uitgeroepen tot groenste energieleverancier van Nederland, op basis van het gezamenlijke onderzoek van de Consumentenbond, Greenpeace, WISE en Natuur & Milieu. www.pure-energie.nl

Hoe groot wordt het zonnepark Bijvanck en waar komt het?

De locatie waar we dit zonnepark beogen, is het gebied onder en direct ten noorden van de twee oostelijke windmolens van Windpark Bijvanck. Dit is in het gebied tussen de plaatsen Angerlo en Loil. De Didamse Wetering begrenst het plangebied aan de zuidkant. Aan de noord- en westkant loopt het plangebied in de richting van de Ganzepoelweg, maar er blijft ruime afstand tussen het zonnepark en de Ganzepoelweg.

De beoogde locatie van zonnepark Bijvanck staat aangegeven op deze plattegrond: Het geel gemarkeerde gebied op bovenstaande plattegrond is de beoogde plek van het zonnepark. De groen met zwarte stippen zijn de drie oostelijke windmolens van Windpark Bijvanck.

De beoogde locatie van het zonnepark ligt in de gemeente Zevenaar.

De beoogde omvang van het zonnepark is 23 hectare groot. Minimaal 25 procent van het gebied wordt gebruikt voor landschappelijke inpassing en ecologische maatregelen waardoor er netto maximaal 17 hectare aan zonnepanelen komt.

Hoeveel elektriciteit wekt dit zonnepark op?

Het totale plangebied is 23 hectare groot. Conform de gedragscode Zon op Land van branchevereniging Holland Solar laten we minimaal 25 procent van dit gebied onbedekt. Dat wordt dus niet bebouwd met zonnepanelen. Dat betekent dat er maximaal 17 hectare aan zonnepanelen komt en zeer waarschijnlijk nog iets minder. Een zonnepark van deze omvang wekt naar verwachting circa 17 miljoen kilowattuur (kWh) per jaar op. In de gehele gemeente Zevenaar werd in 2019 ruim 217 miljoen kWh verbruikt. Het beoogde zonnepark kan dus naar verwachting bijna 8 procent van het huidige elektriciteitsverbruik in de gemeente duurzaam opwekken.

Kan het zonnepark landschappelijk worden ingepast?

Ja, het is mogelijk om het zonnepark in te passen in het landschap en het directe zicht daarop te beperken. Zo is het mogelijk om bosschages rondom het zonnepark te planten waardoor de zonnepanelen aan het zicht worden onttrokken. Hierdoor wordt ook het hek dat rondom het zonnepark moet staan minder zichtbaar. Dit hek is nodig om diefstal en vernielingen van de zonnepanelen zoveel mogelijk te voorkomen en is een eis van de verzekeraar van het zonnepark.
Er zijn meerdere opties voor het toepassen van een bosschage rondom het zonnepark. Suggesties voor een goede landschappelijke inpassing en opmerkingen hierover horen we graag via info@zonneparkbijvanck.nl

Hoe zichtbaar wordt het zonnepark? Hoe hoog worden de zonnepanelen?

Een zonnepark van deze omvang zal in beginsel vanwege de omvang zichtbaar zijn in de omgeving. Een duidelijk verschil met bijvoorbeeld windmolens is wel dat het zonnepark veel minder hoog wordt. De zonnepanelen komen naar verwachting maximaal circa 2,5 meter boven het maaiveld uit. Verder kunnen we met behulp van goede landschappelijke inpassing het zicht op het zonnepark aanzienlijk beperken of geheel wegnemen.

Worden de zonnepanelen aan het eind van hun levensduur opgeruimd?

Ja, we zorgen ervoor dat de zonnepanelen aan het eind van hun levensduur worden opgeruimd. We gaan ervan uit dat het zonnepark 25 tot 30 jaar geëxploiteerd kan worden. Wij zijn er dan ook verantwoordelijk voor dat deze weer worden verwijderd indien het zonnepark niet meer wordt geëxploiteerd.

Aan welke regels moet een zonnepark voldoen?

Om het zonnepark te kunnen bouwen, moeten wij een omgevingsvergunning krijgen. Deze zullen wij aanvragen bij de gemeente Zevenaar, omdat de locatie zich in de gemeente Zevenaar bevindt. In deze vergunning worden de eisen en voorwaarden voor het zonnepark opgenomen. Daarin gaat het bijvoorbeeld over de veiligheid, flora en fauna, rekening houden met archeologische waarden, beperken of voorkomen van hinder voor de omgeving en landschappelijke inpassing.

Wat is de planning?

Het is lastig om daar op dit moment precieze details over te geven. Via onze nieuwsbrief en deze website houden we u op de hoogte van de stand van zaken en de voortgang.

Wat is de procedure?

De exacte procedure die wordt gevolgd, is op dit moment nog niet bekend. Het is aannemelijk dat wij een vergunning aanvragen waarmee wij op de locatie van het zonnepark tijdelijk kunnen afwijken van het huidige bestemmingsplan. Deze vergunning wordt tijdelijk verleend (naar verwachting voor een periode van circa 25 jaar). Als het zonnepark na de exploitatietermijn weer wordt verwijderd, geldt voor die locatie dan weer de oorspronkelijke bestemming.

Zodra er meer duidelijk is over de procedure voor de vergunning en wanneer u bijvoorbeeld formeel kunt reageren op het plan, melden we dat via onze nieuwsbrief en website.

Over participatie

Kan ik betrokken zijn bij dit zonnepark?

Ja, dat kan. We hebben ervoor gekozen in een zo vroeg mogelijk stadium bekend te maken dat wij dit idee voor een zonnepark hebben. Uiteindelijk hebben wij een omgevingsvergunning nodig om het zonnepark te kunnen realiseren. In aanloop hiernaartoe hebben wij graag contact met betrokkenen uit de omgeving, zoals omwonenden en maatschappelijke organisaties die zich betrokken voelen bij het gebied of dit initiatief. Wij horen graag wat de vragen, suggesties en opmerkingen uit de omgeving zijn en willen proberen daar in ons uiteindelijke plan rekening mee te houden. Wie betrokken wil zijn bij de ontwikkeling van het plan voor dit zonnepark, kan zich altijd bij ons melden via info@zonneparkbijvanck.nl.

Hoe blijf ik op de hoogte?

We proberen deze website zo actueel en volledig mogelijk te houden, zodat iedereen die wil op de hoogte kan blijven. Daarnaast versturen wij nieuwsbrieven over de ontwikkelingen rond ons idee. U kunt zich via deze website aanmelden voor de nieuwsbrief. U kunt zich altijd weer uitschrijven voor deze nieuwsbrief.

Mocht u informatie missen of vragen hebben, dan kunt u ook contact met ons opnemen via info@zonneparkbijvanck.nl.  

Is er een vast contactpersoon bij Pure Energie?

Ja, die is er. Voor vragen of opmerkingen over het zonnepark kunt u altijd contact opnemen met Matthijs Oppenhuizen, omgevingsmanager bij Pure Energie. Hij is bereikbaar via info@zonneparkbijvanck.nl of telefoonnummer 053-4341200.

Is er ook ruimte voor financiële participatie in het zonnepark?

Ja, die ruimte is er. Een energiecoöperatie kan mede-eigenaar worden van het zonnepark. Inwoners kunnen lid worden van deze coöperatie, kunnen zo mee-investeren in het zonnepark en worden daardoor samen eigenaar van een deel van het zonnepark. De coöperatie kan tot 50 procent van het zonnepark in eigendom krijgen. Via de coöperatie exploiteren inwoners daarmee een deel van het zonnepark en krijgen hier dus inkomsten uit. Wat ons betreft krijgen omwonenden binnen 1200 meter voorrang op inwoners op grotere afstand van het zonnepark bij de mogelijkheid om te investeren. Dit werken we graag samen met deze omwonenden concreet nader uit.

Over zonne-energie

Wat is een zonnepark?

Een zonnepark is een stuk grond met daarop zonnepanelen die elektriciteit opwekken. De grootte van een zonnepark kan variëren: van één tot meer dan honderd hectare. De zonnepanelen worden geplaatst op een ‘tafel’ (stellage) en worden, omwille van de hoogste zonopbrengst, vaak op het zuiden georiënteerd. Daarnaast komen er steeds meer zogeheten oost-west-opstellingen waarbij de zonnepanelen meer gericht worden op de ochtend- en avondzon. De zonnepanelen leveren stroom die via een omvormer en transformator wordt afgegeven aan het elektriciteitsnet. De energieleverancier levert vervolgens deze écht groene stroom aan particulieren en bedrijven.

Levert een zonnepark wel genoeg elektriciteit op?

De opbrengst van zonnepanelen is de laatste jaren flink gestegen. Zonnepanelen kunnen steeds beter de energie van de zon om zetten in elektriciteit. Een vuistregel is dat een hectare (100 x 100 meter) aan zonnepanelen ongeveer een miljoen kilowattuur (kWh) per jaar opwekt.

Kan zonlicht reflecteren op de zonnepanelen en hierdoor zorgen voor een hinderlijke schittering?

De huidige zonnepanelen hebben een speciale coating die ervoor zorgt dat er zo min mogelijk licht wordt gereflecteerd door de zonnepanelen. Dat gedeelte dat nog wel weerkaatst wordt, is minimaal en treedt slechts op bij een bepaalde hoek ten opzichte van de zonnepanelen. De tijd dat de zon onder deze hoek op de zonnepanelen schijnt, is zeer gering.

Daarnaast kan landschappelijke inpassing zoals een haag rondom het zonnepark voorkomen dat eventuele lichtschittering voor hinder in de omgeving kan zorgen.

Hoe zit het met geluidsoverlast?

Een zonnepark produceert nagenoeg geen geluid. De zonnepanelen zelf doen hun werk geruisloos. De omvormers die de gelijkstroom van de zonnepanelen omvormen naar wisselstroom voor op het elektriciteitsnet zijn verkrijgbaar zonder ventilatoren. De transformator die nodig is bij een zonnepark produceert een lichte zoem zodra midden op de dag de zon op het felst schijnt, maar dit valt al snel weg tegen achtergrondgeluiden in de omgeving. Gezien de afstand tussen het beoogde zonnepark en woningen in de omgeving verwachten wij dat omwonenden bij hun huis het zonnepark niet kunnen horen.

Waarom niet alleen zonnepanelen op dak?

Wij ontwikkelen en bouwen al meer dan 25 jaar duurzame energieprojecten, waaronder zonneprojecten. Veelal zijn deze op daken geplaatst, maar Nederland staat voor een grote opgave als het gaat om halen van onze doelstellingen voor verduurzaming van de energievoorziening. Willen wij deze doelen halen, dan moet alle verschillende manieren van duurzame energie worden toegepast. Zowel naar windmolens, geothermie, biomassa, zonnepanelen op daken als naar zonnepanelen op velden. Ook is niet elk (bedrijfs)dak zonder meer geschikt voor zonnepanelen. Zo is een belangrijk aandachtspunt of de constructie het extra gewicht van de zonnepanelen wel kan dragen.

 

Is het niet zonde om goede landbouwgrond vol te leggen met zonnepanelen?

Wij beseffen dat er verschillende meningen zijn over het gebruik van landbouwgrond voor een zonnepark. Toch vinden wij het verantwoord om een plan te maken voor dit zonnepark. Wij zijn ervan overtuigd dat het gebruik van landbouwgrond voor zonneparken niet te vermijden is als we als Nederland willen zorgen dat we onze duurzaamheidsdoelstellingen halen. De transitie naar een duurzame energievoorziening vraagt veel ruimte en zal het Nederlandse landschap op veel plekken veranderen. Ook zullen bepaalde stukken grond anders worden benut dan voorheen. De betreffende grondeigenaren zijn bereid hieraan mee te werken en daarom zijn wij tot de conclusie gekomen dat het verantwoord is dit plan te maken. Wel beseffen wij dat hier anders over kan worden gedacht en zijn altijd bereid hierover het gesprek aan te gaan.

Branchevereniging HollandSolar meldt overigens op basis van meerdere wetenschappelijke bronnen dat voor het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen minder dan een half procent van de landbouwgrond wordt gebruikt voor zonneparken. Daarmee komt de voedselproductie niet in gevaar. Naast zonneparken op landbouwgrond wordt namelijk ook ingezet op zonnepanelen op daken.

Is er nagedacht over invloed op planten en dieren?

De invloed van een zonnepark op de planten en dieren in de omgeving is sterk afhankelijk van het huidige gebruik van de grond. Als bijvoorbeeld een weiland verandert in een zonnepark en dit wordt ingepast met bloemrijke randen en beplanting komt er meer ruimte voor planten en dieren die niet gedijen in een weiland met alleen één grassoort. De biodiversiteit kan door de komst van een zonnepark toenemen, mits er aandacht wordt geschonken aan het plaatsen van groen. Wij willen daar bij het ontwerp van dit zonnepark rekening mee proberen te houden. Als u daar suggesties voor hebt, horen wij dat graag. Daarnaast moet het plan voor het zonnepark ook worden getoetst aan de Wet natuurbescherming. Deze wet waakt ervoor dat de impact op de natuur beperkt is.